PASTURES DEL SOTABOSC

Amb el nostre servei OFERIM:

1. La pastura del sotabosc de zones forestals de propietat privada o pública.

2. La pastura o recuperació de camps abandonats.

3. La pastura de les franges de protecció prioritaries (PPI) per a la prevenció d'incendis.

4. La pastura del sotabosc de les línies elèctriques.